ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα υπαναχώρησης

O Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. Τα δικαίωμα αυτό διατηρείται εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραδόσεως του προϊόντος στον Αγοραστή.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα της υπαναχώρησης παύει να ισχύει και ο Προμηθευτής δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση εκ της ανωτέρω αιτίας.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως, θα τίθεται στην διάθεση του Αγοραστή ειδικό έντυπο. Κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως, ο Αγοραστής, εφόσον επιθυμεί να υπαναχωρήσει, υποχρεούται με δική του δαπάνη να επιστρέψει στον Προμηθευτή το προϊόν σε άριστη κατάσταση και συσκευασμένο όπως του παραδόθηκε, μαζί με έγγραφη δήλωση ότι υπαναχωρεί. Ο δε Προμηθευτής υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την επιστροφή του προϊόντος από τον Αγοραστή να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στο Αντίτιμο.

X